----- ----- -----

സാമ്പാർ മസാല 100gm

Sold By :

Malayalifoods


Price : ₹28.00 /100gm

Color :

100 in stock
Add To Cart

ISO അംഗീകാരത്തോടെ, സ്റ്റീൽ മെഷിനറികളിൽ ചൂടാവാതെ പൊടിച്ച് മലയാളികളായ ജോലിക്കാർ മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന മായങ്ങളില്ലാത്തതും, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുളളതും പ്രസർവേറ്റീവ് (രാസവസ്തുക്കൾ) ചേർക്കാത്തതുമായ മായ പലഹാര പൊടികൾ

My Rating

Log In To Add/edit Rating

You Have To Buy The Product To Give A Review

All Ratings


No Ratings Yet